Súlad s GDPR

Informácia o spracovaní osobných údajov

V kontexte obchodného vzťahu s našou spoločnosťou dochádza k spracovaniu osobných údajov zákazníkov, klientov a iných súčasných alebo potenciálnych obchodných partnerov. Ak si želáte získať podrobnejšie informácie alebo ak máte akékoľvek otázky, pripomienky či obavy ohľadne našich postupov v oblasti ochrany Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

Kto je správcom osobných údajov (identita a kontaktné údaje na správcu a poverenca pre ochranu osobných údajov)?

Správcom osobných údajov je spoločnosť S & T CEE Holding s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, IČ: 31349935. Poverencom pre ochranu osobných údajov je JUDr. Branislav Lajčák, e-mail GDPR@snt.sk

Aké osobné údaje spracovávame?

Identifikačné údaje: meno, priezvisko, názov spoločnosti, doručovacia nebo iná kontaktná adresa.
Elektronické kontaktné údaje: e-mailová adresa, (mobilné) telefónne číslo.

Ako získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame od obchodných partnerov pri predzmluvných aktivitách, uzatváraní zmlúv, plnení zmlúv. Na základe Vášho súhlasu môžeme získavať osobné údaje priamo od Vás.

Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje, na základe akého právneho titulu, a počas akého obdobia?

Vaše osobné údaje spracovávame na tieto účely:
Plnenie zmlúv, to znamená predovšetkým dodanie tovaru a služieb, na základe právneho titulu splnenia zmluvy, a to po dobu trvania záručných, reklamačných a iných lehôt;
Podpora predaja produktov a/alebo služieb (marketingové účely), na základe právneho titulu oprávneného záujmu, a to po dobu, pokiaľ náš oprávnený záujem trvá;
Účely stanovené vo Vami udeľovanom súhlase so spracovaním osobných údajov na základe právneho titulu súhlasu a po dobu uvedenú v súhlase.

Akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje a ako sú zabezpečené?

Pri spracovaní Vašich osobných údajov máme zavedené postupy a mechanizmy pre ich zabezpečenie a ochranu, predovšetkým:
Vaše osobné údaje vždy spracovávame na presne stanovený a vyššie uvedený účel, stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom, a iba počas obdobia, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na účel ich spracovania;
Vaše osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov, a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, čo tiež dokazuje platná certifikácia podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001 Systém riadenia informačnej bezpečnosti.
V našej spoločnosti dodržujeme príslušné technické a organizačné opatrenia, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia odpovedajúca všetkým identifikovaným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi tak konajú iba v súlade s účelom spracovania a majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť.

Kto je príjemcom osobných údajov?

Osobné údaje spracovávané pre marketingové účely môžeme poskytnúť tretím stranám, ktoré pre nás realizujú distribúciu marketingových materiálov a prípravu marketingových akcií.
Osobné údaje spracovávané pri predzmluvných konaniach alebo pre plnenie zmluvy môžeme poskytnúť našim obchodným partnerom zúčastneným na danom obchodnom prípade.
Osobné údaje môžeme poskytnúť našim profesionálnym poradcom alebo audítorom.

Aké sú Vaše práva?

Máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov.
Máte právo kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
Máte právo podať proti nášmu konaniu sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
V prípade uplatnenia akéhokoľvek vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu písomne informujeme o spôsobe vybavenia žiadosti.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Okrem vyššie uvedených práv máte tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Námietku je možné vzniesť vtedy, keď je právnym základom spracovania osobných údajov náš oprávnený záujem. Námietku môžete vzniesť tiež v prípade, keď spracovávame Vaše údaje na účely priameho marketingu (na základe právneho titulu oprávneného záujmu).
Ak vznesiete proti spracovaniu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, a to do doby, kým nepreukážeme závažné dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracovávať.

Choose language