Od jednoduchých energetických sietí po inteligentne riadené siete. Komplexné riešenia pre oblasť regulácie a optimalizácie energetických sietí.

Divízia S & T pre oblasť Smart Energy, pôsobiaca v nemecky hovoriacich krajinách (DACH) a v strednej a východnej Európe, je dodávateľom inteligentných energetických technologických produktov. Vývoj a výroba hardvérových produktov a softvérových riešení pre inteligentné siete je založená na použití protokolu OSGP (Open Smart Grid Protocol). Pod správou S & T je len v DACH regióne viac ako 350 000 OSGP koncových zariadení pre riadenie inteligentnej energie. K zákazníkom patria renomovaní dodávatelia energie ako sú napríklad spoločnosti Linz Netz GmbH, Industrielle Werke Basel (IWB), Swiss Billing (SWiBi) a Energie Klagenfurt. 

Ťažisko podnikania S & T Smart Energy je v poskytovaní hardvérových a softvérových produktov pre inteligentné siete (komunikácia, produkty pre meranie spotreby a riadenie záťaže). Tieto zahŕňajú softvérové riešenia dátových centier pre dodávateľov energií a štandardné kompatibilné OSGP zariadenia umožňujúce inteligentné meranie, kontrolu a spracovanie dát zo siete v systéme - Grid Management System (GMS). Systém GMS bol vyvinutý za účelom správy a prevádzky inteligentných meradiel

pre elektrickú energiu, plyn, vodu a teplo; a ponúka rôzne doplnkové funkcie ako napríklad riadenie záťaže a monitorovanie kvality napätia. Rozsiahle portfólio produktov a služieb S & T Smart Energy dopĺňa technologické a procesné poradenstvo.

Elektrizačné sústavy, predovšetkým však distribučné sústavy sú postupne transformované do inteligentných sietí. S & T Smart Energy stojí v čele tejto transformácie. Komunikácia a výmena dát medzi dodávateľmi energie a spotrebiteľmi je možná prostredníctvom komponentov inteligentných sietí. Táto obojsmerná komunikácia zvyšuje efektivitu prevádzky energetických sústav, umožňuje tvorbu nových služieb a ponúk, ako napríklad nové modely fakturácie založené na viacerých tarifách (tzv. TOU –Time of Use Tariffs), predplatné kreditné systémy a podobne.

Nové technológie a modely fungovania trhu s elektrinou zároveň umožňujú rozšírenie a efektívnejšie využívanie v obnoviteľných zdrojov energie, ako aj aktívnu účasť spotrebiteľov na šetrení energie a efektívnejšej prevádzke sústavy.

Riešenia

Smart Metering / Riadenie siete nízkeho napätia

Spoločnosť S & T ponúka výkonné riešenia pre riadenie záťaže a správu pouličného osvetlenia a riešenia jednotnej správy infraštruktúry inteligentných meracích systémov a inteligentných sietí.

S riešením Smartbox ponúkame zariadenie typu Plug n Play pre centrálny Backend System v správe distribučnej siete, čo umožňuje rýchle uvedenie do prevádzky a zároveň poskytuje komplexný prehľad o stave siete

Technológie riadenia pre prevádzkovateľov siete a výrobcov energie 

Či už ide o elektrinu, plyn, vodu alebo teplo - všetky odvetvia sú pokryté jedným riešením.

Ponúkame modulárny a konfigurovateľný systém, ktorý je možné optimálne prispôsobiť požiadavkám strediska riadenia siete, čo zaručuje prehľad, kontrolu a optimalizáciu interakcie medzi sieťami. V prípade nárastu požiadaviek, systém je rozšíriteľný o technologické funkcie ako sú prognostické a optimalizačné moduly.

Energy


Know-how a servisné služby

  • S & T skúsenosti a odborné znalosti so špecializáciou na oblasť Smart Energy / Smart Grid
  • Zabezpečenie implementácie právnych požiadaviek
  • Pripravenosť na špeciálne výzvy energetickej budúcnosti prostredníctvom moderných riešení
  • Komplexná podpora od poradenstva o koncepcii až po implementáciu a operatívnu prevádzku vrátane technickej podpory
  • Analytické spracovanie nameraných údajov s cieľom identifikácie možných úspor
  • Prípadové štúdie prevádzky obnoviteľných zdrojov energie
  • Meranie kvality elektrickej energie a vyhodnotenie parametrov podľa štandardu STN EN 50160
  • S & T dátové centrum certifikované podľa ISO, certifikovaní konzultanti v oblasti IT bezpečnosti
  • Riešenia z jedného zdroja pre systémy riadenia sietí, regulácie sietí a merania
  • Technologické a procesné poradenstvo

Choose language