Oznámenie o zlúčení spoločností

27.06.2022 | Slovakia

S účinnosťou ku dňu 24.06.2022 spoločnosť S&T Slovakia s. r. o., IČO: 31 349 935 zanikla následkom zlúčenia so spoločnosťou S & T CEE Holding s.r.o., IČO: 35 897 686, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32883/B, ktorá vstúpila do všetkých jej práv a povinností, vrátane všetkých záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov.

S účinnosťou od 24.06.2022 budú všetky doklady súvisiace so zmluvnými vzťahmi vystavené nástupníckou spoločnosťou. Zároveň  žiadame obchodných partnerov, aby s účinnosťou od 24.06.2022 vystavovali všetky doklady na nástupnícku spoločnosť:

Obchodné meno: S & T CEE Holding s.r.o.

Sídlo: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava

IČO: 35 897 686, DIČ: 2021869597, IČ DPH: SK2021869597

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava |  Číslo účtu: 2627844273/1100 | IBAN: SK33 1100 0000 0026 2784 4273 | BIC: BIC/Swift: TATRSKBX


CELÉ ZNENIE OZNÁMENIA O ZLÚČENÍ SPOLOČNOSTÍ (PDF)


Choose language