Imprint

S & T CEE Holding s.r.o.

Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava

Telefón:   +421 (2) 58 273 111

Internet: https://www.snt.sk
E-Mail: snt@snt.sk


IČO:
 35 897 686
DIČ: 2021869597
IČ DPH:  SK2021869597
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1 | Oddiel.: Sro | Vložka č.: 32883/B
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06  Bratislava | BIC/SWIFT: TATRSKBX | Číslo účtu: 2627844273/1100 (EUR) | IBAN: SK33 1100 0000 0026 2784 4273 (EUR) | 2825808003/1100 (USD) | IBAN: SK05 1100 0000 0028 2580 8003 (USD)

Základné imanie:  1 881 565 EUR
Konatelia spoločnosti: Helena Beňadiková, Jozef Brach

Sídlo spoločnosti v Bratislave: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
Sídlo spoločnosti v Žiline: Priemyselná 2, 010 01 Žilina
Sídlo spoločnosti v Banskej Bystrici: Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
Sídlo spoločnosti v Košiciach: Krivá 23, 040 01 Košice

Členstvo v profesijných združeniach: Spoločnosť pre projektové riadenie | Junior Achievement Slovensko | Indická obchodná a kultúrna komora v SR  

Choose language