31.03.2009 | Slovakia

Nárast poskytovania riešení a služieb spoločnosti S&T v roku 2008

Zlepšenie kvality a zvýšenie produktivity

Viedeň, 31. marec 2009. Poskytovanie riešení a služieb v roku 2008 tvorilo 51 % celkových tržieb koncernu S&T – to znamená čistý nárast o šesť percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2007 a predstavuje dôležitý krok k dosiahnutiu strategických cieľov spoločnosti. Celkové tržby z poskytovania služieb a poradenstva v oblasti informačných technológií dosiahli 513,4 miliónov eur – podobne, ako to bolo v predošlom roku (2007: 522,2 miliónov eur / -2 %). V roku 2008 dosiahla spoločnosť S&T zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 9,1 miliónov eur (2007: 13,0 miliónov eur / -30 %) a zisk pred zdanením a odpismi (EBITDA) vo výške 16,4 miliónov eur (2007: 20,4 miliónov eur / -20 %). Na rok 2009 spoločnosť S&T zaviedla špecifické opatrenia s cieľom zabezpečiť ďalší úspešný rozvoj svojej činnosti.
Cieľom spoločnosti S&T je do roku 2011 dosiahnuť približne 60 % tržieb z riešení a služieb v oblasti informačných technológií. Napriek náročným podmienkam na trhu sú výsledky z fiškálneho roku 2008 dobrým východiskom pre dosiahnutie tohto cieľa. Len samotná divízia Managed Services – Riadené služby (outsourcing a outtasking, čo je vlastne selektívny outsourcing) zaznamenala tržby vo výške 104,9 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 21 % (2007: 86,5 miliónov eur). Tržby zo softvérových riešení a poradenstva v oblasti IT/SAP (Business Solutions – Obchodné riešenia) sa zvýšili o 5 % a dosiahli 156,2 miliónov eur (2007: 149,1 miliónov eur). Spomínaný nárast v jednotlivých oblastiach bol dosiahnutý ako dôsledok zavedených opatrení za účelom zvýšenia produktivity pri zachovaní nezmeneného počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2007.

Obchodná divízia Enterprise Systems (Služby v oblasti podnikových systémov) zaznamenala v roku 2008 tržby 252,3 miliónov eur (2007: 286,6 miliónov eur / -12 %), pričom zníženie tržieb v porovnaní s predošlým rokom je najmä dôsledkom nestálosti výmenného kurzu v druhej polovici roka a takmer katastrofickým poklesom hodnoty niektorých mien ku koncu roka, dotýkalo sa to najmä ukrajinskej hrivny, maďarského forintu a rumunského leu. Marže v tejto podnikovej divízii sa však začali zlepšovať a spoločnosť využila pozitívny vplyv na služby a poradenskú činnosť. „Berúc do úvahy veľmi slabý celkový hospodársky vývoj v roku 2008 naša spoločnosť dosiahla vynikajúce výsledky, i keď prvá polovica roku mohla byť určite lepšia. Rok 2009 nebude o nič jednoduchší, ale postavíme sa mu agresívne,“ komentuje Christian Rosner, výkonný riaditeľ spoločnosti S&T.

Dobré výsledky: Rumunsko, Ukrajina, Chorvátsko a Japonsko
S tržbami vo výške 155,2 miliónov eur (-9 %) prispeli najväčším dielom k celkovému obratu koncernu v roku 2008 krajiny centrálnej oblasti, kde má spoločnosť S&T zastúpenie*, nasledované krajinami DACH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko) s tržbami vo výške 149,3 miliónov eur (+6 %). Najväčší nárast bol zaznamenaný v krajinách ázijskej oblasti s nárastom +8 % na 13,0 miliónov eur, i keď absolútne hodnoty sú naďalej pomerne nízke. Krajiny jadranskej oblasti zostali stabilne s tržbami vo výške 117,0 miliónov eur (0 %), zatiaľ čo tržby sa mierne znížili v krajinách východnej oblasti na 78,9 miliónov eur (-4 %), najmä kvôli vyššie spomínaným menovým problémom. Rosner: „Na úrovni jednotlivých krajín priniesli vynikajúce výsledky a veľkým dielom prispeli k celkovému výsledku koncernu najmä Rumunsko, Ukrajina, Chorvátsko a Japonsko, ale tiež niektoré menšie krajiny. Na druhej strane, výsledky v Rusku, Turecku, Maďarsku a krajinách DACH nenaplnili naše očakávania.“

Vyvážený mix jednotlivých odvetví
Ako v predošlých rokoch, najviac k celkovému obratu koncernu S&T prispeli objednávky vo výrobnom priemysle. V roku 2007 tvorili projekty pre výrobný priemysel 26 % tržieb a toto číslo v roku 2008 vzrástlo na 33 %. Objednávky zo spoločností ako napríklad Danone v Rusku a Mondi Frantschach v Rakúsku k tomuto vývoju prispeli nemalým dielom. Podiel tržieb koncernu v priemysle s finančnými službami mierne poklesol z 21 % v roku 2007 na 19 %. Ďalších 15 % tržieb koncernu tvorili projekty v maloobchodnom priemysle (2007: 14 %), napríklad pre spoločnosti Spar Austria, M.video a Direct Trade, a v oblasti poskytovateľov telekomunikačných služieb (2007: 17 %), vrátane projektov pre operátorov Bulgarian Telecom a Kievstar GSM Ukraine. 12 % (2007: 15 %) tržieb koncernu tvorili projekty v oblasti verejnej správy (viacero vládnych ministerstiev, ale tiež pošta v Čiernej hore a Srbsku či Štátne lesy v Poľsku) a 6 % (2007: 7 %) tržieb prišlo z projektov pre dodávateľov energie a verejných služieb, v tom sú zahrnuté veľké projekty pre spoločnosť OMV a Čínsku štátnu ropnú spoločnosť.

Vyrovnaný čistý výsledok
Hoci sa spoločnosti S&T v roku 2008 nepodarilo úplne vyhnúť dopadu ekonomickej krízy, čo sa odrazilo aj na zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 9,1 miliónov eur (2007: 13,0 miliónov eur / -30 %) a na zisku pred zdanením a odpismi (EBITDA) vo výške 16,4 miliónov eur (2007: 20,4 miliónov eur / -20 %), napriek tomu bol dosiahnutý vyrovnaný čistý výsledok vo výške -0,3 miliónov eur (2007: 3,8 miliónov eur). Výsledok bol nepriaznivo ovplyvnený najmä reštrukturalizáciou v prvej polovici roka, ale tiež fluktuáciou výmenného kurzu a problémami s financovaním veľkých projektov. Hrubá marža sa vyvíjala pozitívne, zvýšila sa z 34 % v roku 2007 na 39 % v roku 2008, najmä ako dôsledok projektov v oblasti riešení a služieb. „Naša spoločnosť má stabilné základy a v stredne dlhom období má k dispozícii atraktívne možnosti financovania. Kríza nám samozrejme ponúka aj rôzne možnosti a my ich chceme čo najlepšie využiť, aby sme získali väčší podiel na trhu a aby sme pokračovali v úspešnom rozvoji našej spoločnosti. Napriek tomu sledovanie nákladov zostáva naďalej dôležitou záležitosťou,“ hovorí Rosner.

Postihnuté ceny akcií
Ceny akcií spoločnosti S&T si držali svoju pozíciu napriek negatívnym trendom v prvom štvrťroku roku 2008, ale neskôr nasledovali všeobecný vývoj na trhu a výrazne poklesli v polovici októbra, najmä ako dôsledok problémov v skupine AvW, ktorá je významným akcionárom spoločnosti S&T. Cena 46,20 eur za akciu zaznamenaná 2. januára 2008 sa počas celého roka nezvýšila a ceny akcií ukončili rok na hodnote 8,80 eur (-81 %). To znamená celkovú trhovú hodnotu akcií spoločnosti vo výške 31,5 miliónov eur. To je však len 6 % celkových tržieb spoločnosti a 1,9-násobok zisku pred zdanením a odpismi (EBITDA).

Stabilný počet zamestnancov
V roku 2008 bol počet zamestnancov v spoločnosti S&T stabilný, pracovalo v nej 3 135 zamestnancov v porovnaní s 3 138 zamestnancami v roku 2007. Spoločnosť v tomto fiškálnom roku takisto veľa investovala do školení a ďalšieho vzdelávania zamestnancov, ale aj do zavedenia viacerých zlepšení v oblasti manažmentu cezhraničných zdrojov a do optimalizácie internej organizačnej štruktúry s výraznejším zameraním na kľúčové oblasti, v ktorých koncern podniká. Tieto opatrenia priniesli značné zvýšenie produktivity.

Náročný rok 2009
Fiškálny rok 2009 bude výzvou aj pre spoločnosť S&T, napriek tomu, že vďaka svojej silnej pozícii na trhu je dobre pripravená. Najnebezpečnejšie rizikové faktory sú dopad ekonomickej krízy, vrátane zvýšenej konsolidácie trhu, omeškanie a odsunutie projektov, predpokladaný rozsiahly cenový dumping a problémy pri získavaní financií pre veľké projekty. Rosner: „Predpokladáme, že neistota v akcionárskej štruktúre spoločnosti S&T sa vyrieši v druhom štvrťroku a nebude viac náš koncern zaťažovať.“
„Nikto nevie, či sme už dosiahli dno krízy, ale jasne vidieť, že investičné stimuly v oblasti IT sú naďalej slabé, a tiež že účinok sektoru IT na celkové hospodárstvo je jednoznačne podhodnotený, pričom niektorí zákazníci už pochopili, že informačné technológie sú súčasťou riešenia a vytvárajú možnosti, nie sú teda súčasťou problému. Ďalší vývoj môže byť pomerne náročný, aspoň do posledného štvrťroku,“ hovorí Rosner.

Čo najviac vyťažiť z príležitostí
V roku 2009 koncern S&T využije svoje výhody ako napríklad silné regionálne zastúpenie spoločnosti v rôznych krajinách, dobré portfólio zákazníkov a rozmanité zastúpenie klientov z viacerých sektorov. Spoločnosť S&T má silnú trhovú pozíciu v jednotlivých krajinách a snaží sa ju ešte posilniť – miestne zastúpenie blízko pri zákazníkoch je výhodou najmä pri poskytovaní služieb a poradenstva. Navyše spoločnosť S&T má v týchto krajinách veľmi skúsené riadiace tímy a v rámci koncernu má jednotnú a flexibilnú hierarchiu rozhodovania. Spoločnosť S&T má v neposlednom rade možnosť zvýšiť kvalitu zamestnancov prostredníctvom kapacít odchádzajúcich z iných spoločností. Rosner: „Naďalej sme stabilný, flexibilný a kompetentný partner pre našich zákazníkov.“ Spoločnosť S&T zabezpečuje týmto zákazníkom podporu pri zavádzaní inovačných riešení v oblasti informačných technológií, ktoré im výrazne pomáhajú prekonať obdobie krízy a umožňujú tak spoločnostiam dostať sa z krízy na veľmi konkurencieschopnú štartovaciu pozíciu. „V priemere tvoria náklady na IT len 2 až 6 % celkových nákladov spoločností. To znamená, že dokonca ani drastické znižovanie nákladov na úkor IT neprinesie výrazné zníženie celkových nákladov, ale môže mať veľmi negatívny dopad na schopnosť spoločnosti vykonávať kľúčové aktivity svojho podnikania. Na druhej strane, investovanie do hlavných oblastí IT, ako napríklad unifikácia, konsolidácia, outsourcing a outtasking, môže viesť k značnému zvýšeniu efektivity a produktivity bez potreby masívneho zvýšenia nákladov. Informačné technológie sa čoraz viac stávajú hlavnou konkurenčnou výhodou pri podnikaní – je potrebné mať to v tomto čase na pamäti a zvládnuť krízu s opatrným optimizmom.“

*Krajiny, kde má spoločnosť S&T zastúpenie:
Centrálna oblasť: Česká republika, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Slovenská republika, Ukrajina
Jadranská oblasť: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónsko, Čierna hora, Srbsko, Slovinsko
Východná oblasť: Bulharsko, Rumunsko, Rusko, Turecko
Krajiny DACH: Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko
Ázijská oblasť: Čína, Japonsko